သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းရပ္တန္ ့ဖုိ ့ ျမန္မာနုိ္င္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္က ေဒသခံေတြရဲ.လတ္မွတ္ထုိးစာပု

  Published on Jan 19, 2015

DVB TV -သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းရပ္တန္ ့ဖုိ ့အတြက္ ျမန္မာနုိ္င္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္က ေဒသခံေတြရဲ.လတ္မွတ္ေတြ ကို စုျပီး ထုိင္းနဲ ့ တရုပ္သံရုံးေတြနဲ. သက္ဆုိင္ရာကုမဏီေတြကို အိတ္ဖြင့္ေပးစာေတြ ဒီေန ့ေပးပို ့လိုက္ပါတယ္။ အိမမမြန္ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။လြင္ေရကာတာစီမံကိန္းရပ္တန္ ့ဖုိ ့ ျမန္မာနုိ္င္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္က ေဒသခံေတြရဲ.လတ္မွတ္ထုိးစာပုိ့ ကို စုျပီး ထုိင္းနဲ ့ တရုပ္သံရုံးေတြနဲ. သက္ဆုိင္ရာကုမဏီေတြကို အိတ္ဖြင့္ေပးစာေတြ ဒီေန ့ေပးပို ့လိုက္ပါတယ္။ အိမမမြန္ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။

Voices of the Dammed

Development in Burma

© 2018 Burma Rivers Network. All Rights Reserved.