မိမိတို႔အေၾကာင္း

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ကြန္ယက္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆည္တာတမံမ်ားတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးသင့္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားရွိ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမစ္မ်ား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းေစေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိမႈကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိိမ္းေပးႏုိင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အၾကီးစားတည္ေဆာက္ေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးဒုကၡေတြ႔ၾကဳံရမည့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ကြန္ယက္၏ ယုံၾကည္ခ်က္

မိမိတုိ႔ကြန္ယက္အေနႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေလးစားစြာေစာင့္ေရွက္ထိန္းသိမ္းခြင့္၊ ကာကြယ္ပုိင္ခြင့္၊ ျမွင့္တင္ဖြဲ႔ျဖိဳးခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္သန္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ အေနႏွင့္ ယုံၾကည္သည္မွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္အသုံးခ်ျခင္းနွင့္ ျဖန္ဝေဝးျခင္းသည္ ေဂဟစနစ္မ်ားေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကုိ မဆန္႔က်င္သည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံေဆာင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ ကြန္ယက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးသည္ မိမိတုိ႔ကြန္ယက္၏ ေအာက္ပါအတုိင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္ဆီး၊ မဆုံးရႈံးေစရန္ႏွင့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ တာဆီးကာကြယ္ရန္။
၂။ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ပ်က္ဆီးေစသည့္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍ ရပ္ဆုိင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သညါ။

၃။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရတြင္ လူထုမ်ားကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ျမွင့္တင္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလာတူအခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၄။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းျဖင့္ စြမ္းအင္မ်ားထုတ္လုပ္သံုးစြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ျခင္းကုိ အေျဖရွာၾကိဳးပမ္းသြားမည္။

၅။ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အင္အားစုမ်ားကုိ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိႏုိင္ရန္ လူမႈေရးအင္အားစု အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၆။ ထိခုိက္နစ္နာသည့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူထုေထာက္ခံပ့ံပုိးမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိလာေစေရးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္ စံတန္ဖုိး (BRN Values)

  • အေျခခံလူထုပုိင္ဆုိင္မႈ (Grassroots Ownership)
  • အလုံးစုံပါဝင္မႈ (Inclusiveness)
  • ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈ (Sustainability)
  • အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ (Mutual Respect)
  • ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း ( Non Descrimination)
  • တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ (Accurate, Transperancy and Responsibility)။

ဆက္သြယ္ရန္ အီး-ေမးလ္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.