ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (Links)

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ထမံသီဆည္ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မီတီ (Anti-Tamanthi Dam Committee)
http://www.freewebs.com

Salween Watch
www.salweenwatch.org

Foundation for Ecological Recovery
www.terraper.org

Living Rivers Siam
www.livingriversiam.org

International Rivers
www.internationalrivers.org

The World Commission on Dams
www.dams.org

Palaung Youth Network Group
http://palaungland.org

Anti-Tamanthi Dam Committee
http://www.freewebs.com

Border Green Energy Team
http://www.bget.org

Kachin Development Networking Group
www.kdng.org

KNGY
http://www.kngy.org/

 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.