တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကမၻာတလႊား ျပည္ပတြင္ ဆည္မ်ားရာေက်ာ္ကို တည္ ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ဤဆည္တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီ မ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသူမ်ား စသည့္ အသံုး၀င္လွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ အျပင္-
  • တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနသူမ်ား အညႊန္း
  • တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနသူမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကတိက၀တ္ျပဳ မႈမ်ား
  • တရုတ္ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဓိကဆည္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျပ ေျမပံု
  • တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကမၻာတ၀ွမ္း ခ်ဲ႔ထြင္က်ယ္ျပန္႔လာရသည့္ အေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပခ်က္
  • တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနသူမ်ားက တည္ေဆာက္ေနသည့္ ျပႆနာရွိေနေသာ ဆည္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ႏွင့္ အကူအညီရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာဌာနမ်ား
  • တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆည္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ေပးရန္ နမူနာစာ ... စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ံစာတမ္းရယူရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ | ျမန္မာဘာသာ

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.