ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) စစ္အစိုးရက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒ အျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈ ႏိုင္သည္။

ဖတ္ရန္။  ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.