ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]

ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (WCD) သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ၿပီး ဧရာမဆည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပးေနပါသည္။ စနစ္တက် ေလ့လာသုေတသနျပဳမႈမ်ား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္က ဆည္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္း (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံမူအသစ္ (Dams and Development: A new Framework for Decision Making) အစီရင္ခံစာကို ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည္။
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အခန္းကို ဖတ္ရႈရန္အတြက္ ဤေနရာကို ကလစ္ပါ။


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အဖြဲ႔ [International Hydropower Association (IHA)]
ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ယူနက္စကို) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းနာေကာင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရာဖိုရမ္ တခု ျဖစ္ပါသည္။ (IHA) အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံ ၈၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သည္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္၊ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ တသီးပုဂၢလႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စုဆံုရာအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို (Sinohydro) ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္ေနသည့္ တခုတည္းေသာ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

(IHA) အဖြဲ႔က ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသို႔ ေထာက္ ပံ့ေပးၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းနာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႔၏ စံတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ထိေရာက္ေရး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လူအမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရွိေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ အသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ စသည္ ႏွင့္အညီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။
ဖတ္ရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာတရုတ္ဘာသာ

(IHA) အဖြဲ႔တြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ အကဲျဖတ္စိစစ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ထံုး (Sustainability Assessment Protocol) လည္း ရွိပါသည္။ ဖတ္ရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ား
တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းတြင္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္ပတြင္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျပည္ပတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ဆည္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာအသံုးျပဳရမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မူမ်ားရွိပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို "မဟာတံတိုင္း အသစ္ႀကီး။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္ပရွိ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မူ" (The new Great Walls: A guide to China's Overseas Dam Industry) တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.