ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား
www.internationalrivers.org

ဆည္မ်ား၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ဆည္မ်ားက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပံု
Dams: What They Are and What They Do
www.internationalrivers.org

ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခခံ အက်ဳိးမ်ား (Basic Dam Impacts)
က်န္းမာသန္စြမ္းေနသည့္ ျမစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဆည္တခု ၎ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လိုက္ပါက ျဖစ္ ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိစြာ ေလ့လာႏိုင္သည့္ (interactive website) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သည္။
www.dameffects.org

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထ၀ီဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ (Geoguide Dams )
ေနရွင္နယ္ ဂ်ီအိုဂရပ္ဖစ္ National Geographic  မဂၢဇင္း၏ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိသည့္ ပညာေပး အင္တာနက္စာမ်က္ ႏွာ ျဖစ္သည္။ ျမစ္တခု ဆည္မတည္ေဆာက္မီ၊ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ သည္။
www.nationalgeographic.com

ပိတ္ဆို႔ခံရသည့္ ျမစ္မ်ား၊ ပိတ္ဆို႔ခံရသည့္ ဘ၀မ်ား။ ဧရာမဆည္ႀကီးမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိး
Dammed Rivers, Damned Lives: The Case Against Large Dams
အစီရင္ခံစာရယူရန္။ ျမန္မာဘာသာအဂၤလိပ္ဘာသာ

တိတ္ဆိတ္သြားသည့္ ျမစ္မ်ား။ ဧရာမဆည္ႀကီးမ်ား၏ ေဂဟေဗဒစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams
www.internationalrivers.org

ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ - World Commission on Dams (WCD)
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (WCD) သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ၿပီး ဧရာမဆည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပးေနပါသည္။ စနစ္တက် ေလ့လာသုေတသနျပဳမႈမ်ား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္က ဆည္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္း (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံမူအသစ္ (https://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939) အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံမွာ ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (WCD) ၏ ဗဟုသုတဘဏ္ Knowledge Base ဟု ေခၚဆိုသည့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေလ့လာမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (WCD) ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ http://dams.org ျဖစ္ပါ သည္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.