ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္ရာရသည့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_documents_damsriversandrights.jpgဤလမ္းညႊန္သည္ ဆည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ားကို ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ ထားၿပီး၊ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္းကို မည္သို႔ ကန္႔ကြက္ရမည္ကို နည္းနာမ်ား ေပးထားပါသည္။ ဖ်က္ဆီးေစသည့္ အာဏိသင္ရွိသည့္ ဆည္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အင္အားႀကီးထြားလာေနေသာ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားထံ မွ  ေလ့လာႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာတမ္းရယူရန္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျမန္မာဘာသာရွမ္းဘာသာကူကီးဘာသာထိုင္းဘာသာ
{highslide type="img" url="cartoons/brn_poster_bur.jpg" title="Click to enlarge"width=150 display=none}b_150_100_16777215_00_images_stories_cartoons_brn_poster_bur.jpg{/highslide}

 

 

 

 

 

 

ဤကာတြန္းယူျပီး ပုိ႔တ္(စ္)ကဒ္ (သုိ႕) ပုိ႔တ္(စ္)တာ လုပ္ရန္ - ကလစ္ပါ

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.