ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔အေပၚေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ခ်န္းေမာခုန္း၊ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္က်င္းပေသာႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔တြင္ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားအတားအ ဆီးမရွိလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္ေရး အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကိုေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Read more ...   Read more ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးျမွင့္တင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ယက္က ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္မည့္ မဟာေရကာတာမ်ားအစီအစဥ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပုိမုိျဖစ္ေစၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာလူထုအမ်ားဆန္႕က်င္လာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

Read more ...

ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
www.burmariversnetwork.org

ရက္စြဲ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္


ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီရင္ခံျခင္း။

ေနရာ ။ ။ ေအာ္ခစ္ဟိုတယ္ Orchid Hotel     ေန႔ရက္။ ။ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆

စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပိုင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ခ်င္းတြင္းျမစ္ရုိး တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းနီႏွင့္ ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ (၁၂ ) ရြာမွ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း(၂၈)ဦး သည္ဟုမၼလင္းၿမိဳ့တြင္(၂)ရက္ၾကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

Page 1 of 6

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.