အျခား ကုမၸဏီမ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ [Asian Development Bank (ADB)]

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ [Asian Development Bank (ADB)]
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ၿပီး ၎၏တရား၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၎တို႔ျပည္သူမ်ား ဘ၀အရည္အေသြးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႔တြင္ ရံုးစိုက္သည္။ (ေအဒီဘီ) ကို ၎၏အဖြဲ႔၀င္ ၆၇ ႏိုင္ငံတို႔က ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ (ေအဒီဘီ) က ေခ်းေငြမ်ားေပးျခင္း၊ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ ဂရန္႔မ်ားေပးျခင္းမ်ား ျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ (ေအဒီဘီ) ၏ "မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသအတြင္း စြမ္းအင္ဆက္သြယ္ အသံုးခ်ေရး စီမံကိန္းႀကီး" Regional Indicative Master Plan on Power Interconnection in the Greater Mekong Subregion တြင္ တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တာဆန္းဆည္

ကိုလင္ကို လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (COLENCO Power Engineering, Ltd.) - ဆြစ္ႏိုင္ငံ

ကိုလင္ကို လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (COLENCO Power Engineering, Ltd.) - ဆြစ္ႏိုင္ငံ
AF-Colenco Ltd သည္ ဆြစ္ႏိုင္ငံ၏ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ၿပီး အေရွ႔ေတာင္ အာရွေဒသတြင္လည္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မဲ့မိုး ေက်ာက္မီး ေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံုသည္လည္း ဤကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ၎ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၎က "သဘာ၀ ရင္းျမစ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ လူမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ တည္တံ့ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အၾကံေပး ၀န္ေဆာင္မႈျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ [Electric Power Development Company (EPDC)] - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ [Electric Power Development Company (EPDC)] - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၀ဲႀကီး၊ ဒါးကြင္းႏွင့္ တာဆန္းဆည္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ဆည္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
15-1,Ginza 6-Chome,Chuo-ku,Tokyo 104-8165 JAPAN
+81 33546 2211

FOSCE အင္ဂ်င္နီယာ အၾကံေပးလုပ္ငန္း (FOSCE Consulting Engineers) - ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံ

FOSCE အင္ဂ်င္နီယာ အၾကံေပးလုပ္ငန္း (FOSCE Consulting Engineers) - ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံ
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး FOSCE အင္ဂ်င္နီယာ အၾကံေပးလုပ္ငန္းသည္ အထူးသျဖင့္ ကြန္ကရစ္ဆည္မ်ားအတြက္ အၾကံေပးမႈ ျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖိအားျမင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တြင္ ကြန္ကရစ္အားျဖည့္နည္း (RCC-Roller-Compacted Concrete) ျဖင့္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိပါသည္။ ၎တို႔က ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့ လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊ ကနဦး စမ္းသပ္မႈျပဳျခင္း (Trial mix programme)၊ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ေပးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းနာ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ေရး ဆြဲျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္

ရဲရြာဆည္ 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Lorentzenstr 30
23843 Bad Oldesloe
Germany
Tel: +49 4531 670115
Fax: +49 4531 670116
E-mail:  

အီတလီယံ-ထိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (Italian-Thai Development Public Co. Ltd) - ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္

အီတလီယံ-ထိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (Italian-Thai Development Public Co. Ltd) - ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္
အီတလီယံ-ထိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (အီတယ္ထိုင္း) က ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦႀကီးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ၎ကုမၸဏီသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး လမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ဆည္မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အပူေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ား၊ ဥမင္မ်ားႏွင့္ သတၱဳမိုင္းတြင္းမ်ား ကို အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အီတယ္ထိုင္း ကုမၸဏီသည္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ဟတ္ႀကီးဆည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တနသၤာရီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
ဟတ္ႀကီးဆည္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
2034/132-161 Italthai Tower
New Petchburi Road
Bangkapi, Huaykwang
Bangkok, 10320, Thailand
Tel: +662 716 1600
E-mail:

ကန္ဆိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီစု [Kansai Electric Power Co. (KEPCO)] - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

ကန္ဆိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီစု [Kansai Electric Power Co. (KEPCO)] - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
ကန္ဆိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီစုသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီ ၉ ခု အနက္ တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးေနပါသည္။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ျမစ္ဆံုစီမံခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိ-မရွိ ေလ့လာတိုင္းထြာေရးအတြက္ တာဝန္ယူခဲ့ ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ေမခ/ ေမလိခ ဆည္မ်ား


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
3-6-16 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-8270 JAPAN
+81 66441 8821

ကိုရီးယား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း [Korea Electric Power Corporation (KEPCO)] - ကိုရီးယားႏိုင္ငံ

ကိုရီးယား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း [Korea Electric Power Corporation (KEPCO)] - ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
ကိုရီးယား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (KEPCO) သည္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEPE) ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၁. ၄ သန္းတန္ စာခ်ဳပ္တခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းအင္စနစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္၊ အေထြေထြ ယႏၱယားမ်ားကို စစ္ေဆးေပးရန္၊ မွားယြင္းေနမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္၊ စြမ္းအင္ ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ relay စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎ စီမံကိန္းအရ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးတန္းမ်ား သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ၾကားေထာက္ substation မ်ား တည္ ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။ ၃-ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (KOICA) က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးသည္။ KOICA က အျခားစီမံကိန္း ၂ ခုကိုလည္း ၂၀၀၁-၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄-၀၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကြန္ရက္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ပို႔လႊတ္မႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္တြင္းရွိ မဟာဓါတ္အားလိုင္းစနစ္

မာလ္ကြမ္ ဒန္စတန္ ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ကုမၸဏီ (Malcolm Dunstan & Associates) - ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ

မာလ္ကြမ္ ဒန္စတန္ ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ကုမၸဏီ (Malcolm Dunstan & Associates) - ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
မာလ္ကြမ္ ဒန္စတန္ ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ကုမၸဏီ (Malcolm Dunstan & Associates) သည္ အင္ဂ်င္နီယာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံေပးေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဖိအားျမင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တြင္ ကြန္ကရစ္အားျဖည့္နည္း (RCC-Roller-Compacted Concrete) ျဖင့္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္မွာ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ (MD&A) ကုမၸဏီက RCC စီမံကိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ပါ သည္။ အျမင့္ ၉ မီတာ (အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ထရူရို Truro အရပ္ရွိ New Mill) မွသည္ ၂၃၀ မီတာ အျမင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တာဆန္းဆည္) လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ယ္အျပန္႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ သည္။ ပမာဏအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္လည္း 4000m3 (အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဖက္ နယူတြန္ အက္ေဘာ့ Newton Abbot ေဒသအနီးရွိ ဟိုလ္ဘင္းမ္ ၀ုဒ္ Holbeam Wood) စီမံခ်က္မွသည္ 8. 65 m3 ရွိ (တာဆန္းဆည္) အထိ တာ၀န္ယူ ခဲ့ပါသည္။ (MD&A) ကုမၸဏီသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ RCC အားျဖည့္ ဆည္အမ်ားစုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ေန ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္
သံလြင္တာဆန္းဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Hayford Hall, Buckfastleigh, Devon TQ11 0JQ UK
+44 136 4643058

အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း [National Hydroelectric Power Corporation ] - အိႏၵိယႏိုင္ငံ

အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း [National Hydroelectric Power Corporation ] - အိႏၵိယႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသားေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (NHPC) သည္ အိႏၵိယအစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတခု ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားရွယ္ယာ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ရယူခြင့္ျပဳထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေနအထားအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီႀကီး ၁၀ ခုတြင္ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ (NHPC) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းစီမံကိန္း မ်ားကိုသာ အာရံုထား လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါသည္။ မၾကာေသးမီက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထမံသီဆည္ႏွင့္ နီေပါ၊ ဘူတန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႔ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနသည္။

နာမာဒါ လြင္ျပင္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အင္ဒီရာ ဆာဂါစီမံကိန္း (Indira Sagar Project) တြင္ (NHPC) က အထူး တပ္ဖြဲ႔မ်ားသံုးကာ ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္၍ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရမထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့၍ ဆည္က်ဳိးမည့္ အေရးေၾကာင့္ (NHPC) ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေရလႊတ္ခ်ခဲ့ရာ ရြာအမ်ားေရလႊမ္းမိုးခဲ့ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွာလည္း အသက္လု၍ ေျပးခဲ့ၾကရပါ သည္။ အင္ဒီရာဆာဂါ၏ ျမစ္ေအာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ ၅၀ အကြာအေ၀းရွိ ဥဳမ္ကရစ္ရွ၀ါ ေရကာတာ (Omkareshwar Dam) ေဒသတြင္လည္း ပန္သီယာဂ်ီ (Panthiaji) ေက်းရြာသားမ်ားကို ၂၄ နာရီသာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ ၎တို႔၏အိမ္မ်ား မွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက ရွိပါသည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၎ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဥေရာပ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ Banca Monte del Paschi di Siena, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, Société Générale and Standard Chartered စသည့္ ဘဏ္မ်ားအျပင္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔မွ အေထာက္အပံ့ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Coface, Export Development Canada and JBIC စသည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ခရက္ဒစ္ေခ်းေငြေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ထမံသီဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Sector-33, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA

ပါ၀ါ မရွင္း (Power Machines) - ရုရွားႏိုင္ငံ

ပါ၀ါ မရွင္း (Power Machines) - ရုရွားႏိုင္ငံ
ရုရွားႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ ပါ၀ါမရွင္း ကုမၸဏီ (Power Machines) သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဇီဂ်န္း ဖူခ်န္ဂ်ီယန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ပစၥည္း ကုမၸဏီ Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment ႏွင့္ ဟတ္ႀကီး ဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအတြက္ စက္ယူနစ္ ၈ ခု ကို ေပးအပ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဟတ္ႀကီးဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
25a, Protopopovsky pereulok, Moscow 129090 RUSSIA
+7 495 725 2763

၀င္းဒ္ေဖာ စြမ္းအင္၀န္ေဆာင္မႈ လီမိတက္ (Windfall Energy Services Ltd.)

၀င္းဒ္ေဖာ စြမ္းအင္၀န္ေဆာင္မႈ လီမိတက္ (Windfall Energy Services Ltd.)
ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္အိုင္းလင္းကၽြန္း၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တနသၤာရီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.