ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (EGAT) သည္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆည္ ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္လာခဲ့ပါသည္။ (EGAT) က တည္ေဆာက္သည့္ ပထမဦးဆံုး ဆည္ႀကီးမွာ ဘူမီေဘာဆည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆည္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ (EGAT) ၏ နမ္ခ်ဳံးဆည္ စီမံခ်က္ကို အစိုးရက တားျမစ္ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ၿပီး၊ (EGAT) တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဆည္မ်ားအနက္ ပထမဦးဆံုး အက်ဳိးရလဒ္ မထြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ (EGAT) က အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည့္ ပက္မြန္းဆည္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ ၿပီး၊ လာအိုႏိုင္ငံရွိ နမ္ထြန္းျမစ္ (Nam Theun River) ေပၚရွိ ဆည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိဆည္မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
53 Charan Sanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130 THAILAND
+66 2436 0000
www.egat.co.th

အမ္ဒီအိက္စ္ ပတ္ဘလစ္ကုမၸဏီ လီမိတက္ (MDX Public Company Ltd.)

အမ္ဒီအိက္စ္ ပတ္ဘလစ္ကုမၸဏီ လီမိတက္ (MDX Public Company Ltd.)
အမ္ဒီအိက္စ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရွိၿပီး ၎ကို တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္သူဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎၏ လက္ခြဲ ျဖစ္သည့္ ဂ်ီအမ္အက္စ္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ (GMS Power) မွေန၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ တကာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဒီဇိုင္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ လဲေမယာ Lahmeyer (ဂ်ာမဏီ) ႏွင့္ EPDC (ဂ်ပန္) တို႔ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳရန္ အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ပါသည္။

အမ္ဒီအိက္စ္ကုမၸဏီသည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီ တခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ စီမံ ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အမ္ဒီအိက္စ္ႏွင့္ ၎၏လက္ခြဲ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားကို တြက္ခ်က္၀ယ္ယူျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကီးစား လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ေရေပးေရးစနစ္ မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အမ္ဒီအိက္စ္ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားတြင္ ယခင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (EGAT) ၏ အမႈေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) ၏ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ေန ၾကပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အမ္ဒီအိက္စ္ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရပါသည္။ ၎၏ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအုပ္စု ထဲ၌ ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တာဆန္းဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Floor 12A 199 Ratchadapisek Road, Khlong Toei, Bangkok 10330 THAILAND
+66 2302 2300

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.