တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ခ်န္ဂ်င္း (တိုင္းတာေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳေရး) ဌာန [Chanjiang Institute of Surveying, Planning, Design and Research (CISPDR)]
ခ်န္ဂ်င္း (တိုင္းတာေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳေရးဌာန၊ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ခ်န္ဂ်င္း ဒီဇိုင္းအဖြဲ႔) သည္ "အႀကီးစားႏွင့္ ဧရာမ"ေရသိုေလွာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဂ်င္နီယာကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အတုိင္ပင္ခံ အၾကံျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ (CISPDR) အဖြဲ႔သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ခ်န္ဂ်င္းဒီဇိုင္းအဖြဲ႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာက္သံုးလံုး ျမစ္က်ဥ္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္သာမက ဘီလစ္ဇ္ (Belize)၊ အီသိယိုးပီးယား၊ ဆူဒန္၊ ကိုလံဘီယာ၊ သီရိလကၤာ၊ ဂီနီယာ၊ ဖီဂ်ီ၊ ကြန္ဂို၊ အီကြာတိုရီ ယယ္ ဂီနီႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါ သည္။ ခ်န္ဂ်င္း တိုင္းတာေရးအဖြဲ႔မွ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ တဖြဲ႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ေသာ ၅ လၾကာခရီးကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ စက္ျဖင့္ ေျမေဖါက္ျခင္း၊ ေရေလွာင္ကန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဇလ ေဗဒတိုင္းတာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
1155# Liberation Ave., Wuhan City, Hubei 430010 PRC
+86 27 82828605
www.go4construction.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါတန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း [China Datang Corporation (CDT)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါတန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CDT) သည္ အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၅ ခုအနက္မွ တခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ တစိတ္တပိုင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အစိုးရက သက္သက္ပိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မီတီက စီမံခန္႔ခြဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ (CDT) ေကာ္ပိုေရးရွင္းက လန္ဒန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္ရန္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ "ဒါးတန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္" (Datang International Power Generation Co., Ltd.) ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ၎ကုမၸဏီ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "သန္႔စင္ေသာ စြမ္းအားကို ေထာက္ပံ့ မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဘ၀မ်ား ျဖစ္ေစရန္ အလင္းေပးမည္" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဒါးပိန္ဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No.1 Guangningbo Str., Xicheng District, Beijing 100032 PRC
+86 10 66586666
www.china-cdt.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဂီေဇာင္ဘားအုပ္စု ကုမၸဏီ [China Gezhouba Group Co. (CGGC)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ ဂီေဇာင္ဘားအုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Gezhouba) သည္ အစိုးရပိုင္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးတခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎က ျပည္ပတြင္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳေနပါသည္။ ဂီေဇာင္ဘား ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အာရွတိုက္ႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ (ႏိုင္ငံတကာ၏ျမစ္မ်ား International Rivers မွ The New Great Walls အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မွ)
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တာဆန္းဆည္
ရဲရြာဆည္

ခ်ီေဘြဆည္
ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (ဘီလူးေခ်ာင္း ၃)

သံလြင္ဆည္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
12th F, Building B, Wantong New World Plaza, No 2 Fucheng Menwai Dajie, Xicheng District, Beijing 100037 PRC
+86 10 68066660

http://www.gzbgj.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီအုပ္စု [The China Hydropower Engineering Group Co. (CHECC)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီအုပ္စု (CHECC) ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မရွင္က တိုက္ရိုက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ဤကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အႀကီးစားႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို စီမံထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ စသည့္ အက်ယ္အျပန္႔ ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ စြမ္းအင္ ေလာင္စာအသစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ EPC စီမံကိန္းမ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းႀကီးတခုလံုးေရးဆြဲ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ (CHECC) သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာက္သံုးလံုး ဧရာမဆည္ႀကီးတည္ ေဆာက္မႈ ကိစၥ (Three Georges Project) တြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိပါသည္။

ေတာင္ပိုင္း-အလယ္ဖက္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဳ (CHECC) [အတိုေကာက္အားျဖင့္ MSDI ဟုလည္း ေခၚေသး သည္] သည္ (CHECC) က အျပည့္အ၀ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ လက္ခြဲကုမၸဏီတခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရ အားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံ ကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္း ထုတ္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မႈ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာေပးသည္။ ၎ကုမၸဏီက အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ အီသီယိုပီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၎ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္အရ MSDI သည္ "အခ်ိန္ ျပည့္ လူမႈေရး တာ၀န္သိစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (CHECC) ၏ အျခားလက္ခြဲကုမၸဏီတခုမွာ ကူမင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သုေတသန အင္စတီက်ဳ [Kunming Hydroelectric Investigation, Design and Research Institute (KHIDI)] ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆည္ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္ (MSDI မွတဆင့္)
ဟတ္ႀကီးဆည္ (MSDI မွတဆင့္)
ေရႊလီ အမွတ္ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (KHIDI မွတဆင့္)
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္မ်ား (KHIDI မွတဆင့္)
ေအာက္ဖက္ ေပါင္းေလာင္းဆည္ (KHIDI မွတဆင့္)


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No. 2 Beixiaojie Liupukang Dewai Beijing 100011 China
Tel: +86-10-5197 3399
Fax: +86-10-8208 4665
E-Mail:
http://www.checc.cn
http://www.msdi.cn/en/
MSDI International Business Department Phone: 0731-5073019
http://www.khidi.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထရပ္စ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ [China International Trust & Investment Co. (CITIC)]
ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထရပ္စ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီဟု လူသိမ်ားသည့္ (CITIC) ကုမၸဏီအုပ္စု သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ (CITIC) ကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ ရဲရြာဆည္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္ဆည္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ယခင္ကလည္း ၎ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ၂ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႔နယ္ရွိ ၃၀ မဂၢါ၀ပ္ သဖန္း ဆိပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု (၂၀၀၂ ဇြန္လ) ႏွင့္ မေကြးတိုင္း၊ ေစတုတၳရာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ၇၅ မဂၢါ၀ပ္ မုန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု (၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) တို႔ ျဖစ္သည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္
သဖန္းဆိပ္ဆည္
မုန္းေခ်ာင္းဆည္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Capital Mansion, 6 Xinuan Nan Rd., Beijing, 10004 PRC
+86 10 64665534
www.citic.com

တရုတ္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီ (China National Electric Equipment Co.)
တရုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အပူအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္ယူျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့မႈ ျပဳပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းေရာ၊ ျပည္ပတြင္ပါ လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္
က်ဳိင္းတံုဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
1 Lianhuahe Hutong, Beijing 100055 PRC
+86 10 62364477

www.cneec.com.cn

တရုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China National Heavy Machinery Corporation)
တရုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China National Heavy Machinery Corporation)
၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ဒါတင္သြင္းျခင္း ျပဳပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No. Jia 23, Fuxing Road, Gongzhufen, Beijing 100036 PRC
+86 10 68211861
www.chmc2003.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း [China Power Investment Corporation (CPI)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ "ျမစ္ဆံုေဒသ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ မ်ား" သို႔မဟုတ္ ေမခ/မလိခဆည္မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ ယခင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း [State Power Corporation of China (SP)] ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန အပိုင္းမွေန၍ ခြဲေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အရင္းအႏွီးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁. ၅၇ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး၊ (CPI) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္အရ စမ္းသပ္ အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဦးပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးတခု ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ အေစာပိုင္း၌ တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) ေတာင္ပိုင္းဌာနခြဲသည္ "ျမန္မာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အရာေရာက္မႈကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ ျပသေသာအားျဖင့္" ျမန္မာေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာ ဌာနခြဲ (Myanmar Hydro Division) တခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (CPI) ဥကၠ႒သည္ (၂ဝဝ၇) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ ဝါရီလအတြင္းက ဌာနခြဲရံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီး၊ "တိုင္းျပည္၏ စက္မႈတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ကိုက္ညီေသာ" ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ စီမံခ်က္မ်ား အရွိန္ျမႇင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ေမခ/ ေမလိခဆည္မ်ား


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Building 3, No. 28, Financial Street, Xicheng District, Beijing 100032 PRC
+86 10 66216666
http://eng.cpicorp.com.cn

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ (China Southern Power Grid Co.) (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ (CSG) သည္၊ တရုတ္ျပည္၏ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ၅ ခုမွ ေကာ္ပိုေရး ရွင္းမ်ားကို ေပါင္းစုလွ်က္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။ (CSG) သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကြန္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကိုသာမက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူရသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ဤကုမၸဏီ သည္ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းႀကီး (၅ဝဝ) စာရင္း (Fortune 500 Global List) တြင္ (၂၆၆) အဆင့္ ရွိေနပါသည္။ ၎သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္လည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းကို တက္တက္ႂကြႂကြ တြန္းေဆာ္ေပးလွ်က္ ရွိသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ ေမခ/ ေမလိခဆည္မ်ား
သံလြင္ဆည္မ်ား
ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ဆည္ (CSG ၏ လက္ခြဲကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ Yunnan Power Grid Co. မွတဆင့္)


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
6 Huasui Road, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province 510623 PRC
+86 20 38121080

http://eng.csg.cn/

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္သံုးလံုးဆည္ စီမံခ်က္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း [China Three Georges Project Corporation (CTGPC)]
(CTGPC) ကုမၸဏီကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္သံုးလံုးဆည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ဇီးျမစ္ (Yangtze River) မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္သံုးလံုးဆည္မွ မဂၢါ၀ပ္ေပါင္း ၂၁,၀၀၀ ကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အႀကီး အက်ယ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ (CTGPC) ကုမၸဏီက ဆိုက္ႏိုဟိုက္ဒရို၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီ (China Southern Power Grid Co.) တို႔ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္အတြက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ဤ သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိပါ။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ဆည္မ်ား


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No.1 Jianshe Road, Yichang, Hubei 443002 PRC
+86 717 6276666
http://www.ctgpc.com

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Water Resources and Hydropower Construction Corporation)
ဆိုင္ႏိုင္ဟိုက္ဒရို (Sinohydro) ကုမၸဏီ၏ လက္ခြဲကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒါးပိန္ဆည္ (တပိန္ဆည္) တြင္ သံထည္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဒါးပိန္ဆည္မ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (China Exim Bank) သည္ ကမၻာေပၚရွိ ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိက ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာေနပါသည္။ ၎က နီေပါႏိုင္ငံ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား၊ ကမ္ ေဘာဒီးယား၊ လာအို၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ဂါဘြန္၊ ဂါနာ၊ ဂီနီယာ၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ကြန္ဂို၊ ဆူဒန္ႏွင့္ တိုဂိုႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေနပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (China Exim Bank) က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လူအမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (China Exim Bank) က ပို၍ျပည့္စံုသည့္ "တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ရန္ လမ္းညႊန္" ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေခ်းေငြကို အတည္မျပဳမီ သဘာ ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိ-မရွိကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ (ႏိုင္ငံတကာ၏ျမစ္မ်ား International Rivers မွ The New Great Walls အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မွ)
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္
ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ပိုင္းဆည္
သဖန္းဆိပ္ဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No.77, Bei He Yan Street, Dongcheng District, Beijing 100090 PRC
+86 10 64090988
http://english.eximbank.gov.cn/

ဂိုးလ္ ၀ါတာ အရင္းအျမစ္ ကုမၸဏီ (Gold Water Resources Company)
ယခုအခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးပါ။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္

ဟင္နာဂ်ီ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီအုပ္စု (ယခင္က ဖားဆိုက္တက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီအုပ္စု) Hanergy Holding Group Company (formerly Farsighted Investment Group Company)
ဟင္နာဂ်ီ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီအုပ္စု (ယခင္က ဖားဆိုက္တက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီအုပ္စု) Hanergy Holding Group Company (formerly Farsighted Investment Group Company)
၎အဖြဲ႔၏ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္အရ ဟင္နာဂ်ီဦးပိုင္ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ (အတိုေကာက္အားျဖင့္ ဟင္နာဂ်ီ ဦးပိုင္ အုပ္စု Hanergy Holding Group ဟု ေခၚသည္) ယခင္ ဖားဆိုက္တက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီအုပ္စုမွ စတင္လာျခင္း ျဖစ္ ၿပီး၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ "အႀကီးဆံုးႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြမ္း အင္ အသံုးခ်ေရးကိစၥကို တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကုမၸဏီအုပ္စု" ဟု ဆိုသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေလအားလွ်ပ္စစ္၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း ေလွ်ာ့နည္းေစေရးကိစၥမ်ားကို အဓိကထား၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဤအုပ္စုတြင္ ယခုအခါ တဒါဇင္ေက်ာ္သည့္ လံုး၀ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားပိုင္ လက္ခြဲကုမၸဏီမ်ား ရွိေနသည္။ ၎ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ လက္ခြဲကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု တက္စ္ဆပ္ျပည္နယ္ရွိ ယူနီပါ၀ါ ေကာ္ပို္ေရးရွင္း Unipower Inc. သည္လည္း တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ဟန္နာဂ်ီ ကုမၸဏီသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ UN Global Compact. စာခ်ဳပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေကာ္မီတီသည္ "ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္"။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
North Floor11, Office Building of Capital Times Square, No. 88, Xichang’an Jie, Xi Cheng District, Beijing 100031 PRC
+86 10 83914567

ဟူနန္ ဆာဗိုး ျပည္ပ ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (Hunan Savoo Overseas Water & Electric Engineering Co.)
ယခုအခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးပါ။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရဲရြာဆည္

ဂ်န္းဇီး အရင္းအျမစ္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဒီဇိုင္း အင္စတီက်ဳ (Jiangxi Water Resources Planning and Design Institute)
ဤကုမၸဏီ ၂ ခုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါးတန္းအုပ္စု (China Datang Group) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒါးပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဒါးပိန္ဆည္မ်ား

ေတာင္ပိုင္း အလယ္ဖက္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သုေတသန အင္စတီက်ဳ [Mid-South Design and Research Institute (CHECC)]
ေတာင္ပိုင္း-အလယ္ဖက္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဳ (CHECC) [အတိုေကာက္အားျဖင့္ MSDI ဟုလည္း ေခၚေသး သည္] သည္ အျပည့္အ၀ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီ (China Hydropower Engineering Co.) ၏ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ေကာ္မရွင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မႈ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာေပးသည္။ ၎ကုမၸဏီက အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံမ်ား တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၎ကုမၸဏီ၏ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္အရ MSDI သည္ "အခ်ိန္ျပည့္ လူမႈ ေရး တာ၀န္သိစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္

ဟတ္ႀကီးဆည္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားဆက္သြယ္ဌာန ဖုန္း။ ၀၇၃၁-၅၀၇၃၀၁၉

ေရႊလီျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အမွတ္ (၁) ကုမၸဏီ လီမိတက္ [Ruili (Shweli) River I Power Station Co., Ltd.]
ယူနန္ဖက္စပ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ Yunnan Joint Power Development Company (YUPD) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ဖက္စပ္၍ တရား၀င္ တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည္။ ဤဖက္စပ္ကုမၸဏီ သည္ ေရႊလီအမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ႏွစ္ ၄ဝ လည္ပတ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ဆည္

ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို (Sinohydro)
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရိုသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China National Water Resources and Hydropower Engineering Corporation) ဟုလည္း လူသိမ်ားၾကၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ အင္အားႀကီးမားေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကုမၸဏီက ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ စီမံကိန္း ၅ဝ ေက်ာ္ကို တာဝန္ခံ လုပ္ေဆာင္ေနပါ သည္။ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရိုသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ကြန္ဂို၊ ဘီလိုက္ဇ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ဆိုက္ႏိုဟိုက္ဒရိုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ (IHA) ၏ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ဆည္
သံလြင္ဆည္မ်ား
ရဲရြာဆည္
ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ပိုင္းဆည္
ဒါးပိန္ဆည္မ်ား
သဖန္းဆိပ္ဆည္
ကြန္းဆည္
မုန္းဆည္

ဧရာ၀တီ/ အင္မိုင္ခ/ မလိခဆည္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
No 22. Che Gongzhuang West Road, Haidian District, Beijing 10044 PRC

ယူနန္ဖက္စပ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ [Yunnan Joint Power Development Company (YUPD)]
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယူနန္ဖက္စပ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ (YUPD) က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၁) တို႔က တည္ေဆာက္-အသံုးခ်-လႊဲေျပာင္းစနစ္ (BOT) ျဖင့္ ဖက္စပ္၍ ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ (အထက္သို႔ ၾကည့္ပါ။) (YUPD) ကုမၸဏီက ဖက္စပ္အစုရွယ္ယာ၏ ၈၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး၊ လည္ပတ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစီမံခ်က္သည္ ဤကုမၸဏီ၏ တရုပ္ျပည္မျပင္ပတြင္ ပထမဦးဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ (YUPD) ကို ကုမၸဏီ ၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ- ယူနန္ ဟြာနင္း လန္ကန္းျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီ (Yunnan Huaneng Lancang River Hydropower Co.,) ၊ ယူနန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီ (Yunnan Power Grid Co.,) ႏွင့္ (YMEC) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊလီဆည္မ်ား

ယူနန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီ (Yunnan Power Grid Co.)
ယူနန္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီသည္ (YUPD) ၏ ဖက္စပ္အဖြဲ႔ဝင္ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ၅ ခုမွ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ေပါင္းစုလွ်က္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကြန္ရက္ ကုမၸဏီ [China Southern Power Grid Company (CSG)] အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ဆည္
သံလြင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္


ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
49 Toudonglu, Kunming, Yunnan 650011 PRC
+ 86 871 3012222

ဇီဂ်ီယန္း ဖူခၽြန္ဂ်ီယန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ယႏၱယား ကုမၸဏီ လီမိတက္ [Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co. Ltd.]
တရုတ္ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ဇီဂ်ီယန္း ဖူခၽြန္ဂ်ီယန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ယႏၱယား ကုမၸဏီ လီမိတက္ (Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment) သည္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ သူ ကုမၸဏီ ပါ၀ါမရွင္း (Power Machines) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္တရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔က ဟတ္ႀကီးေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရံုအတြက္ စက္အစိတ္အပိုင္း ၈ ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဟတ္ႀကီးဆည္ဇီဂ်ီယန္း ဦးပိုင္အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမိတက္ [Zhejiang Orient Holdings Group Ltd (ZOHG)]
ကုမၸဏီ ၁၆ ခုပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔ေရးက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါ သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာကုမၸဏီတခုအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
က်ဳိင္းတံုဆည္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
Zhefu Factory, Hongqifan Industrial Zone, Fuchunjiang Town, Tonglu County, Zhejiang Province 311504 PRC
+86 571 69969388

 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.