ေရႊလီဆည္မ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_shweliburmese.gifျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္- လုပ္ကိုင္-လႊဲေျပာင္းစနစ္ (BOT) ျဖင့္ ပထမဦးဆံုးတည္ေဆာက္ရန္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီျမစ္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္သို႔ စီး၀င္ေသာ ေရေ၀ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ရွိပါသည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ဆည္ ၂ ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားပါသည္။

 ေရႊလီျမစ္ အမွတ္ (၁) ဆည္
အျမင့္။ ၄၇ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၄,၀၃၃ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)
ေရႊလီျမစ္ အမွတ္ (၂) ဆည္
အျမင့္။ မသိရပါ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၄၆၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရပါ။
ေရႊလီျမစ္ အမွတ္ (၃) ဆည္
အျမင့္။ မသိရပါ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၃၆၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရပါ။


ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ တရား၀င္ စီမံကိန္း ပိုင္ဆိုင္သူမွာ ေရႊလီျမစ္ အမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု ကုမၸဏီ လီမိတက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ယူနန္ဖက္စပ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ Yunnan Joint Power Development Company (YUPD) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ဖက္စပ္၍ တရား၀င္ တည္ေထာင္ ထားေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ေအးရွေ၀ါလ္ကုမၸဏီ
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
ယူနန္ဖက္စပ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ Yunnan Joint Power Development Company (YUPD)
ယူနန္ ဟြာနင္း လန္ကန္းျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီ (Yunnan Huaneng Lancang River Hydropower Co.,) ၊ ယူနန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီ (Yunnan Power Grid Co.,)
ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ [Yunnan Machinery Equipment Import & Export Co. (YMEC)]
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကြန္ရက္ ကုမၸဏီ [China Southern Power Grid Company (CSG)] ၏ လက္ခြဲ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ "ယူနန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ကုမၸဏီ (Yunnan Power Grid Co.)"
ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဗ်ဴရို (၁၄)
စီခၽြမ္ စက္ယႏၱယားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း [Sichuan Machinery and Equipment Import & Export Corporation (SCMEC)]
ကူမင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ တိုင္းတာေရး၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ သုေတသန အင္စတီက်ဳ [Kunming Hydroelectric Investigation, Design and Research Institute (CHECC)]


အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁ ခု ထုတ္ေပးမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဆည္တခု တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ ႏွင့္ လည္ပတ္မည့္ စရိတ္မ်ားလည္း မူတည္ေနေပရာ၊ ေရႊလီျမစ္ေပၚရွိဆည္မ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းကုန္က်စရိတ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၄၀၀ အထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

ဆည္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ရေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္း အေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ မည္သည့္ ေရႊလီဆည္ အတြက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဟာႀကိဳးလိုင္းဂရစ္အတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတၱဳတြင္းမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေရႊလီျမစ္ဆည္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ရယူခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိမည္ဟု မယံုၾကည္ၾကပါ။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္သံုးႏိုင္မည္ဆိုေသာ္မွ အဖိုးခ်ဳိစြာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ၾကပါ။


 
(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္မွာ တ၀က္ေက်ာ္ၿပီးစီးေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ လမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေနၿပီး ဓါတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။   


အင္အား ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တပ္ရင္းတရင္းက ေရႊလီ အမွတ္ (၁) ဆည္ ရွိသည့္ေနရာ မန္တပ္ေက်းရြာသို႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိ အေျခခ်လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းပိုက္ခံရ ျခင္း၊ ေက်းရြာအ၀င္-အထြက္ ခရီးသြားလာမႈမ်ားကို စစ္တပ္ဂိတ္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ လယ္သို႔ အသြားအလာမ်ားကို တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ရြာသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စစ္သားမ်ားႏွင့္ အဓမၼအိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ဆည္တည္ ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးရၿပီး ၎ေဒသရွိ သားရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားမွာလည္း ရွားပါးေပ်ာက္ ကြယ္ကုန္ၾကရပါသည္။ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ယူေဆာင္လာရန္ႏွင့္ ဓါတ္ႀကိဳးလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းရန္ ေနရာ၊ လမ္းမ်ားကို ရွင္းရာ၌ အဓမၼလုပ္အားေပးၾကရပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက "စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ေရႊလီျမစ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ တရုတ္မ်ားဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လမ္းရွင္းေပးေနျခင္း။ " (Under the Boot: The Burmese Army Clears the Way for Chinese Dams on the Shweli River) အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.palaungland.org ကို ၾကည့္ပါ။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.