ေပါင္းေလာင္းဆည္မ်ား

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_paunglaungdams.gif၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ တည္ေဆာက္ ေရး အကူအညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚတြင္ ေပါင္း ေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ပါသည္။   ဤျမစ္သည္ မႏၱေလးတိုင္း အတြင္း၌ စစ္ေတာင္းျမစ္တြင္းသို႔ မစီး၀င္မီ ရ ွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္း စီး  ဆင္းလာပါသည္။ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရကတာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ဆက္လက္ ေဆာက္ လုပ္ လ်က္ရွိျပီး လာမည့္ ၂၀၁၂အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမွျပီးေျမာက္ မယ္ လုိ႔ေမ်ာ္လင့္ပါတတယ္။ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားထုတ္လုပ္မည့္ေရကတာႏွစ္ခုစလုံးသည္ စစ္တပ္ျမိဳေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို ့ပိုေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္
အျမင့္။ ခန္႔မွန္း ၁၃၁ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၂၈၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရပါ။

ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ဖက္ဆည္
အျမင့္။ ခန္႔မွန္း 103 မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁၄၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၄၃၄ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)


ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန (MEPE) ႏွင့္ ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္း ကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ [Yunnan Machinery Equipment Import & Export Co. (YMEC)] တို႔က ဖက္စပ္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)]က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကို ဤစီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ ေခ်း ခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရိုကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
 
တည္ေဆာက္ေနေသာအထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္၏ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းနည္းပညာဒီဇုိင္းဟာ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံမွာအေျခစုိက္ေနတဲ့  AF Group ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဆြစ္စလန္နိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ (AF-Colenco) ျဖစ္ပါသည္။ YMEC က စက္ယႏၱရားျဖင့္ ကူညီေနသလို ျဗိတိန္ႏွင့္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတုိ႔သည္လည္း ၄င္းစီမံကိန္းကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။
  
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ [Yunnan Machinery Equipment Import & Export Co. (YMEC)]
တရုတ္ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)]
ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ
FOSCE အင္ဂ်င္နီယာ အၾကံေပးလုပ္ငန္း (FOSCE Consulting Engineers)

ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)] က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကို ဤစီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ (YMEC) က စာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ဖိုး စက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ (YMEC) က ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္အတြက္လည္း စာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ဖိုး စက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 
လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။

ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္ [Export-Import Bank of China (China Exim Bank)] က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကို ဤစီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ (YMEC) က စာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ဖိုး စက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ စက္ယႏၱယား သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ (YMEC) က ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္အတြက္လည္း စာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ဖိုး စက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္မွ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမ်ားစုကို ယခုအခါ စစ္အစိုးရ၏ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပို႔လႊတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ဖက္ဆည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုလည္း ေနျပည္ ေတာ္သို႔ပင္ ပို႔လႊတ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားကို ရယူခံစားႏိုင္ခြင့္ မရွိၾကပါ။ အလားတူ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ဖက္ဆည္ၿပီးလွ်င္လည္း ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို သံုးစြဲခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါ။


(၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေမလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)

ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေအာက္ဖက္ဆည္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခု အခါ စတင္လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အထက္ဖက္ဆည္ကို စတင္ တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါ သည္။  လက္ရွိေဆာက္လုပ္ ေနတဲ့ အေျခအေနေတြင္ ၆၀ရာခုိင္ႏူန္းခန္႔ျပီးစီးေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္၂၀၁၂ တြင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွ အားလုံးျပီးစီးမယ္လုိ႔ေမ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား(၈၀၀၀) ကို ဒီႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးထားျပီး တစ္အိမ္ေထာင္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ေဒၚလာႏူန္းျဖင့္ ေရြ ့ ေျပာင္း  ရမည္ဟု ျခိမ္း ေျခာက္ခဲ့ပါသည္။


၆၁ကီလုိမီတာက်ယ္၀န္းေသာဆည္သည္ ေပါင္းေလာင္းျမွစ္၀ွမ္းေဒသတေလွ်ာက္တြင္ အဓိကေနထုိင္ေသာ ကယန္းတုိင္းရင္းသား၊ ပအုိ႔တုိင္းရင္းသားႏွင့္ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လူဦးေရေပါင္း ၈၀၀၀၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၃ ရြာ ခန္႔ကုိ ေရလြမ္းမုိးျခင္းမွခံရေတာ့မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ၄င္းေဒသတ၀ွမ္းတြင္စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံပင္မ်ားစုိက္ပ်ဳိးရန္ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ သည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ထြက္ရွိေသာ စီးပြားေရးကုိအေျခခံတဲ့ စုိက္မ်ဳိးေမြးျမဴ ေရးမ်ားအားလုံး ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရျပီး ထုိေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာရြာသူ၊ရြာသား မ်ားသည္ လည္း ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ေျပာင္းေရြ႕ေစကာ ေတာေတာင္မ်ား သည္လည္းျပဳန္း သြား ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိေနရာတြင္ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားအမ်ား အျပား ရွိျပီးသား ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္ကုိလုံျခံဳေစရန္အတြက္စစ္သားတပ္ရင္းမ်ားကုိေစလြတ္ျပီး ေပၚတာထမ္းရန္အတြက္အတင္းအဓမၼခုိင္းျပီး၊ ေဒသတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကုိ လြန္ခဲ့တဲ့၂၀၀၄ခုႏွစ္ကတည္းက တင္းၾကပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေဒသတ၀ုိက္မွာၾကိဳးစားအားထုတ္အလုပ္လုပ္ေနေနေသာအလုပ္သမားမ်ားကုိ တစ္လတြင္ လုပ္အားခ အေမရိကန္ ၃၀ေဒၚလာႏူန္းျဖင့္သတ္မွတ္ျပီး ေပးေဆာင္ရန္ မၾကာခဏၾကန္႔ၾကာေလ့ရွိသည္

ေဆာက္လုပ္ေနေသာေပါင္းေလာင္းဆည္သည္ အလြန္ျမင့္မားလွပါသျဖင့္ ထုိေဒသ တေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ဳိး၍ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့သည့္ သစ္ပင္ပန္းမံမ်ားအားလံုး ပ်က္စီးဆံုးရွဳံး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိထက္မက ၄င္းေဒသတေလွ်ာက္တင္က်က္စားေနေသာ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားသည္လည္း ေနရာမွဆုံးရႈံးရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေခ်င္းတြင္ရွိေသာငါးမ်ားကုိဖမ္းစားကာ အဓိက၀င္ေငြမ်ားရရွိ ေအာင္ စီးပြားရွာေနရျပီး ထုိဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ငါးမ်ားအမ်ဳိးတုံးသည္သာမက ေဒသတြင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ေသာလူမ်ားအတြက္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္Ordered Out ႏွင့္ ကယန္းေျမ၏ နတ္စိမ္းတေစၦတို႔ကို ေရႏွစ္ျမဳပ္ေစျခင္း။ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္ အထက္ပိုင္းဆည္၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (Drowning the Green Ghost of Kayanland: Impacts of the Upper Paunglaung Dam in Burma) အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.