ဧရာ၀တီ/ အင္မိုင္ခ/ မလိခဆည္မ်ား

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမန္မာစစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံ တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀တီ၊ ေမခ၊ မလိချမစ္မ်ားေပၚတြင္ ဆည္ႀကီး ၇ ခုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၎ဆည္ ၇ ခုအနက္ အႀကီးဆံုးမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ျဖစ္ၿပီး ေမခႏွင့္ မလိခ ျမစ္မ်ားဆံုရာ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ စတင္ေပါက္ဖြားရာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤဆည္ေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုကို ပ်က္စီးသြားေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤေနရာသည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့အတြက္ အေရးပါသည့္ သမိုင္း၀င္ေနရာျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားလွပသည့္ ေနရာတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_nmaimalidams.jpgဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္
အျမင့္။ ခန္႔မွန္း ၁၅၂ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၆,၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၁၆,၆၃၄ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)

ခ်ီေဗြဆည္

အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၃,၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

ပါရွီဆည္
အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

လာကင္ဆည္
အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

ဖိေဇာဆည္
အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

ေကာင္းလန္းဖူးဆည္

အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၇၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။

လိုင္ဇာဆည္
အျမင့္။ မသိရ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၅၆၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရ။


တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) က ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက မဂၢါ၀ပ္ ၃,၆၀၀ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ မူးယစ္ရာဇာ ေလာ္စစ္ဟန္ ဦးေဆာင္ေန သည့္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက ဤစီမံခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိက တိုက္တြန္းစည္းရံုးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ေအရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ
စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီလီမိတက္ (Suntac Technologies)
အစိုးရပိုင္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုပ္ငန္း
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI)
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
ခ်န္ဂ်င္း (တိုင္းတာေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳေရး) ဌာန [Chanjiang Institute of Surveying, Planning, Design and Research (CISPDR)]
စီႏုိဟုိင္ဒရုိ (Sinohydro)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ
ကန္ဆိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီစု [Kansai Electric Power Co. (KEPCO)]


အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁ ခု ထုတ္ေပးမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဆည္တခု တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ ႏွင့္ လည္ပတ္မည့္ စရိတ္မ်ားလည္း မူတည္ေနေပရာ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္အတြက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းကုန္က်စရိတ္ကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၆၀၀ အထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။
ခန္႔မွန္း ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းအင္ပမာဏႏွင့္ ေဒသအတြင္း လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈကို နမူနာယူ၍ တြက္ခ်က္ပါက ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္မွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြသည္ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၈- ၅၉၇ သန္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ (ကိန္း ဂဏန္းမ်ား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ " ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း"
(Damming the Irrawaddy) အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ဤဆည္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

  (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
မဂၢါ၀ပ္ ၃,၆၀၀ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ စီမံခ်က္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္တိုင္းထြာစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေနၾကပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦးတို႔က ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္စာတေစာင္ကို ေရးသားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံသို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါ။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးျခင္း၊ အၾကံရယူျခင္း မရွိေသးပါ။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမွ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တိုင္းထြာစစ္ေဆးသူမ်ားက ခ်ီေဗြေဒသ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ လ က ေျမသားနမူနာမ်ား ရယူခဲ့ပါသည္။ ခ်ီေဗြၿမိဳ႔ႏွင့္ ၁၀ မိုင္အကြာအေ၀းရွိ မန္ေဒါင္ေက်းရြာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦ ၁၀ ခုကို ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ လာ ေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရဟတ္ယာဥ္ကြင္း ၂ ခုကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလအထိ ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိ ေသးပါ။


ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းခံရမည့္ေနရာသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံထက္ က်ယ္၀န္းၿပီး၊ ကမၻာ၏ အေရးအပါဆံုး ဇီ၀ မ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိေနရာ "အထူးအေလးထားအပ္သည့္ေနရာ" (hotspots) မ်ား အပါအ၀င္ ေရနစ္ျမဳပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ေရႊ႔ေျပာင္းရႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ပ်က္သုဥ္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ကာလႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ အထူးအႏၱရာယ္ ၾကံဳရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ဤေဒသရွိ ေရႊမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ စုပံုေနသည့္ ျပဒါး ဓါတ္မ်ားကို ဆည္မွ စုေဆာင္း၍ လႊတ္ေပးသည့္ေရေၾကာင့္ႏွင့္ အျခား ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသကို သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ မူလကပင္ မ်ဳိးတုန္းရွားပါးေနၿပီျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ကြယ္ေပ်ာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ေျမငလွ်င္ျပတ္ေရြ႔ေၾကာေပၚ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ အကယ္၍ ဆည္က်ဳိးေပါက္ ပ်က္စီးခဲ့လွ်င္ ေအာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ ၄၀ အကြာရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႔ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားကိုပင္ ေရလႊမ္းပ်က္စီးသြားေစ ႏိုင္ပါသည္။
{highslide type="img" url="maps/myitsoneimpact.jpg" width=180 display=none}ေျမပံုကို ပံုၾကီးခ်ဲ ့ၾကည့္ရန္{/highslide}
အကယ္၍ ဆည္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္ပါက ဆည္လံုျခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စစ္သားမ်ား ပို၍ အေျခခ်လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ရြာသားမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပို၍ ၾကံဳရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါ သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ တပ္ရင္းတရင္းက ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀င္ ေရာက္ အေျခခ်လာခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔က ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားထံမွ ေငြအဓမၼ ေတာင္းခံျခင္း၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို အဓမၼေတာင္းျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာမ်ားမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ကၽြဲႏြား တိရိစၦာန္မ်ားကို ခိုးယူျခင္းမ်ား ျပဳၾကပါသည္။ ခ်ီေဗြဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ျမစ္ ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္ လာသည့္အခါ ျမန္မာစစ္သား ၂ ဒါဇင္ခန္႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စခန္း ၂ ခု ခ်ထားခဲ့ပါ သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္၊ ေမခ၊ မလိခဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက "ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း" (Damming the Irrawaddy) အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ပါ။
ဤေဒသမွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.kachinnews.com ကို ၾကည့္ပါ။

 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.