ရြာသစ္ဆည္

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_YwathitMap-fill-147x225.jpg  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ဒါတန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း ဆည္ ၃-ခု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါ သည္။ ၎တို႔တြင္ သံလြင္ျမစ္မႀကီးေပၚ၌ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေပးမည့္ ဆည္တခု၊ ၎၏ျမစ္လက္တက္ မ်ားျဖစ္သည့္ ပြန္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဘက္ျမစ္မ်ားေပၚတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ဆည္ ၂-ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရွိပါသည္။
 
 
 
 
 
 

အျမင့္။ မသိရပါ။

တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၄၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္

ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၂၁၇၈၉(Gwh)  Burmese

Shwe Taung Hydropower Company

Myanmar Electric Power Enterprise

Chinese

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဒါတန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CDT) China Datang Corporation

China Datang Overseas Investment Companyအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁ ခု ထုတ္ေပးမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဆည္တခု တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ ႏွင့္ လည္ပတ္မည့္ စရိတ္မ်ားလည္း မူတည္ေနေပရာ၊ ေရႊလီျမစ္ေပၚရွိဆည္မ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းကုန္က်စရိတ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၄၀၀ အထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ (change Shweli to Ywathit and 1.4 billion to 600 million)  လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ မူတည္ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးပါ။

Electricity – where will it go?


ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္လွ်ပ္စစ္ကို မည္သည့္ ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ကို တိတိက်က် မသိရွိရေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားဆည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစဥ္ အလာကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စြမ္းအင္ကို ေရာင္းခ်ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ လည္း ျမန္မာစစ္  အစိုးရအတြက္၊ သို႔မ ဟုတ္ ၎တို႔၏နီးစပ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ ဦးစား ေပး ျဖည့္ဆည္းလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္ေနရပါသည္။


Last updated March 2011
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာကို တိုင္းထြာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳေနၾကေသာ္ လည္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း တလံုးတပါဒမွ်အသိေပးျခင္း မရွိသလို၊ တည္ ေဆာက္မည့္ေနရာတ၀ိုက္သို႔လည္း သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ရြာသစ္ဆည္၊ ပြန္ျမစ္ဆည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သိရွိရျခင္း မရွိသလို၊ လက္ နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ယေန႔ တိုင္ စူးစမ္းေလ့လာထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

၁။ ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာေစႏိုင္ျခင္း
၎ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္သည့္အခါ စီမံကိန္းမ်ားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္မ်ားပို၍ ေနရာခ် ထားလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡကို ပို၍ႀကီးထြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ၎ေဒသသည္ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ေဒသ မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာေသးမီက ျမန္မာစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြပ္သြင္းခဲ့သည့္ "နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔"မ်ား အတြင္းတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား တည္ရွိေနပါ သည္။  ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ား ၏ ခါးသည္းသည့္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ျပည္သူမ်ား၏ အစိုးရအေပၚႏွင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား ရန္လိုမုန္းထားစိတ္မ်ားကိုသာ ႀကီးထြားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ လာေရာက္သည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ လံုျခံဳေရးယူေပးလာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လူ-၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရပါေသးသည္။ 

၂။ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲေထြျပားမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း
ရြာသစ္ဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ မၾကာေသးမီကစ၍ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။ သံလြင္ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္အထိ သစ္ျဖတ္စက္မ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ ရွိရပါသည္။ ဤသစ္ေတာမ်ားသည္ ကယား-ကရင္ ေတာင္ေပၚသမမွ်တ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲ စံုလင္ေထြ ျပား ႂကြယ္၀သည့္ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ၂-ခုေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သံလြင္ျမစ္သည္ ယခုအခါ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မွ မေတြ႔ရဘဲ ရွားပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၄၇ မ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာ ေဂဟေဒသလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း
အတင္းအက်ပ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မွာ ထြက္ေျပးအေျခပ်က္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုသူမ်ား အိမ္ျပန္ေရး ပို၍ခက္ခဲေစ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးစု၏ မ်ဳိးႏြယ္စုတခုျဖစ္ေသာ ယခုအခါ အေရ အတြက္အားျဖင့္ ၁,၀၀၀ မွ်သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ယင္းတလဲလူမ်ဳိးမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အထူးတလည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ၎ယင္းတလဲလူမ်ဳိးတို႔သည္ သံလြင္ႏွင့္ ပြန္ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္ ကမ္းပါးတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ဳိး သက္ေမြးေနၾကၿပီး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ လူးႏွင့္ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ထိုသူတို႔၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႔ေတာ္ ေဘာ္လခဲသည္လည္း ပြန္ျမစ္၏အေၾကတြင္ ရွိေနရာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရေတာ့မည့္ အေျခအေန ရွိေနသည္။

၄။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားရန္ အေၾကာင္းရွိျခင္း
သံလြင္ျမစ္သည္ ႏံုးေျမႏွစ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးသည့္ ျမစ္တစင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျမစ္အေၾက ကမ္းနားတေလွ်ာက္တြင္ဥယ်ာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျမဆီအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ ၎ေျမၾသဇာႂကြယ္၀လွသည့္ စိုက္ေျမ မ်ားကို မွီခို၍ သံလြင္၏ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူသန္းတ၀က္ခန္႔ အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ အေရးပါသည့္ ဆန္ထုတ္လုပ္ရာ ေဒသတခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဤဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ႏံုးအနယ္အႏွစ္မ်ား ပို႔ခ်မႈ ကို ဟန္႔တားေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စိုက္ေျမမ်ားအတြက္ အခက္ၾကံဳရေစမည္၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုမႈကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

၅။ ေရရုတ္တရက္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ၾကံဳရႏိုင္ျခင္း
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရသာ ဆည္ေနာက္တြင္ ေရကိုသိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ျပဳမည္ျဖစ္ ရာ၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရဖူလံုမႈ ျပႆနာရွိလာႏိုင္သလို၊ အႏၱရာယ္လည္း ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ရုတ္တရက္ ေရအတက္အက်ေၾကာင့္ ေရလမ္းခရီးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အျခားမေတာ္ တဆ ေသေၾကထိခိုက္ရမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ျမစ္ေရေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ဆားငန္ေရ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား အတိဒုကၡၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ယခု ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ေျမလႊာျပတ္ေရြ႔ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေနၿပီး၊ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆည္ပ်က္စီးရမႈ ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ 


Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.