တာဆန္းဆည္

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_salweendamsburmese.jpgတာဆန္းဆည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႔ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ဆည္ ၅ ခုအနက္မွ အႀကီးဆံုး ဆည္တခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါက အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အျမင့္ဆံုးဆည္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ အျမင့္ဆံုးဆည္ျဖစ္သည့္ ဧရာမ ေက်ာက္သံုးလံုးဆည္ (Three George Dam) ထက္ပင္ ျမင့္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ပထမပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ္ ဒီ အိက္စ္ ကုမၸဏီအုပ္စု (MDX Group) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ အမ္ ဒီ အိက္စ္ အုပ္စုႏွင့္ မေက်လည္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခ်ဳိင္းနာ ဂီေဇာင္ဘား ကုမၸဏီ အုပ္စု China Gezhouba Co. က ဆည္တည္ေဆာက္ေရး ပမာဏလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဆိုက္ႏို ဟိုက္ဒရို၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါ ဂရစ္ ကုမၸဏီ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္သံုးလံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း China Three Gorges Project Development Corporation တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တာဆန္းဆည္ကိစၥကို အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

 အျမင့္။ ၂၂၈ မီတာ
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၇,၁၁၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ ၃၅,၄၄၆ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (GhW)


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
အမ္ ဒီ အိက္စ္ ကုမၸဏီအုပ္စု (MDX Group)
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
ခ်ိဳင္းနား ဂီေဇာင္ဘား အုပ္စု ကုမၸဏီ - China Gezhouba Group Co.
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း - Sinohydro Corporation
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ - China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ၃ လံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း - China Three Gorges Project Development Corporation
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ
မာလ္ကြမ္ ဒန္စတန္ ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ကုမၸဏီ Malcolm Dunstan & Associates


တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆,၀၀၀ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္မွာ မ်ားစြာပို၍ ျမင့္မားဖြယ္ ရွိပါသည္။ ဆည္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းခ်ရေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္၀ယ္ယူမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
တာဆန္းဆည္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

  (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဆည္အတြက္ တရား၀င္အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ခ်ိဳင္းနား ဂီေဇာင္ဘား အုပ္စု ကုမၸဏီ China Gezhouba Group Co. ႏွင့္ အမ္ ဒီ အိက္စ္ ကုမၸဏီအုပ္စု (MDX Group) တို႔က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခ်ိန္မွ စ၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တ၀က္တပ်က္ ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းေနပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပး ျခင္း မရွိသလို၊ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တိုင္ပင္ အၾကံရယူခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ တာဆန္းဆည္ႏွင့္ နီးသည့္ မိုင္းတုံေန ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ဆည္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ၇,၁၁၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW) ထုတ္မည့္ ဧရာမဆည္ႀကီး ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အသိေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။


တာဆန္းဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ယခုတိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိ ေနပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ ေရလႊမ္းခံရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရဖြယ္ ရွိ ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က မိုင္းတံုၿမိဳ႔နယ္၊ ၀မ္းမိုင္းေက်းရြာရွိ ေျမကြက္မ်ားကို သိမ္းဆည္း၍ အမ္ ဒီ အိက္စ္ ကုမၸဏီအုပ္စု (MDX Group) သို႔ ရံုးခန္း တည္ေဆာက္ရန္ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈ အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲအခမ္း အနားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရာ ေဒသခံေက်းရြာလူထု ၄၀၀ ေက်ာ္ကို အဓမၼတက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။

ဆည္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းခံရမည့္ေနရာသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္သို႔တိုင္ နီးကပ္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ကို ပိုင္းျခားလိုက္သည့္ႏွယ္ ရွိေစပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္တိုင္ ထိခိုက္နစ္နာရဖြယ္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳမႈမ်ား မရွိေသးပါ။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆည္မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္ေၾကာင္း၏ ေဂဟစနစ္ကို အႀကီး အက်ယ္ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မည္။ ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားစြာတြင္ မိရိုးဖလာ အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ဤေနရာမ်ားမွာ ေရလႊမ္းမိုးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္လည္း ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ား ရရွိျခင္း မရွိဘဲ အဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထား ခံရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႔ခ်ထားမႈႏွင့္အတူ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစုကသာ ဆည္အနီးတ၀ိုက္ရွိ သစ္ေတာမ်ားကို စတင္ခုတ္လွဲ၍ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း ေနၾကပါသည္။

ျမစ္အေၾက ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ျမစ္လက္တက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို မွီခိုေန ၾကရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ႀကိဳတင္သတိေပးသည့္ လကၡဏာမ်ား Warning Signs အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရႈ ေစလိုပါသည္။
သံလြင္ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက၊ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ား သိရွိလိုပါက www.salweenwatch.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈေစလိုပါသည္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.