ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ တန္ဖိုးအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူ ေရာင္းခ်မႈက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ က႑ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အားလံုး၏ ၉၀% ရွိၿပီး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္း၏ ၄၅% ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ စာရင္း အင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ျပည္ပပို႔ကုန္မွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၇၀၀ သန္းမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃,၅၀၀ သန္း အထိ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အသစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ "ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း" ေၾကာင့္ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၄,၀၀၀ အထိ တိုးတက္ရလာဖြယ္ရွိၿပီး စစ္ အစိုးရအတြက္ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ၂၀ ဆက္လက္၀င္ေငြရေနေစရန္ အေၾကာင္း ရွိပါသည္။

ရခိုင္ကမ္းေျခတြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔စမ္းသပ္ရွာေဖြေနစဥ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ရရွိလာသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဌာနမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခြင့္ မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရစရင္းမ်ားတြင္လည္း က်ပ္ေငြျဖင့္သာ တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး စရင္းသြင္းျပသပါသည္။ တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းမွာ ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ အဆ ၂၀၀ ခန္႔ ျမင့္၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြအမ်ားစုကို ေျခရာခံလိုက္၍ မရႏိုင္ဘဲ မည္သို႔အသံုးခ်ေနသည္ကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔ (Transparency International) က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အဆိုးရြားဆံုးျခစားေနသည့္ အစိုးရအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားက ေလာင္စာဆီ ရုတ္တရက္ အဆမတန္ေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္ တင္လိုက္သည့္အေပၚ လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာမူ ေလာင္စာစြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ခ်က္ျပဳတ္စရာ ထင္းမီးေလာင္စာ မရွိ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပို၍ ႀကီး ထြားလာရန္ ရွိေနပါသည္။    

လြတ္လပ္မႈကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း (Blocking Freedom) အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားေသာ စာသား ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက http://www.shwe.org သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.