brn-01
brn-02
brn-03
brn-04
brn-05
brn-06
brn-07
brn-08
brn-09
brn-10
brn-11
brn-12
brn-13
brn-14
brn-15
brn-16
brn-17
brn-18
brn-19
brn-20
brn-21
brn-22
brn-23
brn-24

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ မွ အမွာသတင္းစကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရေ၀ျမစ္ မ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ားကို တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား က တည္ေဆာက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤဆည္တည္ေဆာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း၊ စစ္တပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ခ် ထား လာျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။ ထိုမွ်မက လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အစားအစာဖူလံုမႈ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အဖို႔သာ ျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္မာ့စြမ္းအင္ ျပႆနာ
Thursday, 29 June 2017
VOA ျမန္မာ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ (၄၀)... Read More...
သံလြင္ျမစ္ေပၚက မိုင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး
Tuesday, 06 June 2017
7Day Daily Sun, 2017-06-04 17:30 -- zaythu သံလြင္ျမစ္မွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္... Read More...
IMAGE တိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာမွ်ေျခ
Monday, 12 December 2016
ဤတိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ  အစီရင္ခံစာသည္... Read More...
IMAGE ပဋိပကၡေလာင္စာမ်ား
Wednesday, 23 May 2012
လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း... Read More...

Voices of the Dammed

နအဖဖြံျဖဳိးေရး

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.